Coöperant worden - praktisch

1. Algemene informatie

De Wassende Maan is een landbouw coöperatieve gespecialiseerd in biologisch-dynamische groenteteelt. Per jaar worden zo’n 40 soorten groenten verbouwd. Het grootste deel van de oogst gaat rechtstreeks naar de consument via biopakketten en onze biowinkel in Astene op het bedrijf. Sinds 2012 kweken we ook varkens. De dieren worden gevoed met groente-afval en biologische granen uit de regio (deels geteeld op het bedrijf). Het vlees wordt verkocht in onze winkel en aan onze abonnees.

In de loop der jaren is De Wassende Maan uitgegroeid tot een solide en financieel gezonde onderneming. Er werd gekozen voor een professioneel bedrijfsbeleid. De coöperatieve telt vandaag meer dan 140 vennoten, meestal klanten. Zo ontstaat er een bijzondere band tussen boerderij en consument. Ze zorgen voor het kapitaal en zodoende is er minder afhankelijkheid van bankfinanciering. De raad van bestuur is samengesteld uit een groep mensen die heel verschillende competenties hebben. Zo zorgen we ervoor dat het bestuur met kennis van zaken gebeurt.

We zijn - zoals eerder meegedeeld - een coöperatieve met een variabel kapitaal, zodat er steeds mensen kunnen toetreden tot onze onderneming. Het aandeel is vandaag 270 euro waard en we vragen de aandeelhouders om minstens drie aandelen te kopen. De waarde wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur en dit op basis van een gemengde waarderingsmethode, die rekening houdt met de bezittingen en schulden van het bedrijf en ook met de rendementen.

We vergoeden onze aandeelhouders als volgt:
  • We geven restorno op alle aankopen à rato van 3% op de omzet. Dit is zowel op aankopen als abonnee als in onze winkels.
  • We werken hard om de waarde van het aandeel te laten groeien en daarvan geniet je bij uittreding. 
  • De algemene vergadering beslist jaarlijks tot het al dan niet uitkeren van een dividend. 

Door aandeelhouder te worden, ga je akkoord met de statuten van onze coöperatieve. Daarin zijn de rechten en plichten van De Wassende Maan en haar coöperanten vastgelegd.

De meest recente financiële informatie vind je hier. Het betreft de balans en de resultatenrekening van 2017, zoals goedgekeurd op de laatste algemene vergadering van De Wassende Maan.


2. Toetreden tot De Wassende Maan

Wens je toe te treden tot onze coöperatieve?
Ga dan naar cooperatie.dewassendemaan.be om online in te tekenen op aandelen van De Wassende Maan cvba. 


3. Uittreden uit de coöperatieve

3.1 Uittreding zoals voorzien in de statuten
Wil je je aandelen opnieuw verkopen? Het kopen van een aandeel is best geen investering op korte termijn. We hopen dat je ons op langere termijn wil steunen. Onze statuten voorzien echter geen minimum duur voor behoud van je aandelen.

Artikel 15 van onze statuten voorziet de volgende regeling:
  • Iedere coöperant kan elk jaar tussen 1 januari en 31 maart aangeven dat hij niet langer vennoot wenst te zijn. Dit doe je door ons dat schriftelijk te laten weten.
  • Ten laatste op 1 mei krijg je van ons bericht of je al dan niet kan uittreden. De raad van bestuur beslist hierover jaarlijks in haar vergadering van april. Om tot deze beslissing te komen zal ze onder meer rekening houden met de financiële toestand van De Wassende Maan.
  • Op het moment dat beslist wordt dat je kan uittreden, zal je onmiddellijk een voorschot ontvangen, bepaald door de raad van bestuur. Dit is dan ook de datum waarop je niet langer vennoot bent van De Wassende Maan.
  • De finale waarde van je aandelen wordt berekend op onder meer de resultaten van het jaar waarin je hebt aangegeven dat je wil uittreden. Deze waarde is dus pas gekend op de Algemene Vergadering van het volgende jaar. Op dat moment krijg je dan ook het resterende saldo gestort.

Een voorbeeld: Coöperant A vraagt terugbetaling van 1 aandeel op 1 februari 2017. Op 5 april 2017 keurt de raad van bestuur deze uittreding goed en beslist ze welk voorschot er zal betaald worden. De uitbetaling van het saldo (op basis van de waardering, gemaakt in 2018) kan pas gebeuren na de algemene vergadering van 2018.

3.2 Zelf een overnemer zoeken
Een coöperant kan ook zelf een overnemer zoeken voor zijn aandelen. Als die overnemer nog geen coöperant is, dan moet die eerst toetreden tot de coöperatieve met het inschrijvingsformulier. In geval van overname door een andere persoon, wordt de betaling rechtstreeks geregeld tussen deze twee personen en geldt bovenstaande procedure niet. Ook de prijs kan vrij bepaald worden of beide partijen kunnen beslissen om de waardering te gebruiken die De Wassende Maan hanteert.


4. De waarde van het aandeel

Het aandeel van De Wassende Maan cvba wordt elk jaar gewaardeerd door de raad van bestuur. Die waarde wordt bekend gemaakt op de jaarlijkse algemene vergadering.

  • Coöperanten die willen toetreden doen dit aan de waarde van het moment van goedkeuring door de raad van bestuur van hun aanvraag om coöperant te worden.
  • Coöperanten die uittreden krijgen de waarde zoals ze wordt vastgesteld op basis van de balans van het jaar waarin de uittreding gevraagd werd.
  • De huidige waarde van het aandeel bedraagt 270 euro.


5. Roerende voorheffing

Dividenden die De Wassende Maan uitkeert (het is de algemene vergadering die daartoe besluit) zijn vrijgesteld van roerende voorheffing ten belope van 190€ per persoon. Bedragen daarboven zijn belastbaar à 25%. Opgelet, als je coöperant bent in verschillende coöperatieves, dan moet je de dividenden van die verschillende coöperatieves samen tellen en zelf een aangifte doen in de personenbelasting.