Reglement voor gezinnen

  1. Omschrijving
  2. Inschrijving
  3. Afhaling
  4. Administratie
  5. Prijs en betaling

1. Omschrijving

Het bio-pakket is een gevarieerd assortiment van biologische groenten en/of fruit. De abonnee is een klant die zich ertoe verbindt wekelijks of tweewekelijks een bio-pakket af te halen in één van de afhaalpunten. Een afhaalpunt is de locatie waar De Wassende Maan de bio-pakketten levert en waar de klant zijn bio-pakket afhaalt.
De klant betaalt een vast maandbedrag voor zijn bio-pakket. De Wassende Maan biedt verschillende soorten pakketten aan. Het bio-pakket is samengesteld uit seizoensgroenten en -fruit, geteeld op De Wassende Maan of bij collega-boeren. Bij onvoldoende aanbod op de lokale markt, koopt De Wassende Maan producten bij de groothandel. Alle producten zijn van biologisch gecontroleerde oorsprong of sporadisch afkomstig van een producent 'in omschakeling'. De groenten van De Wassende Maan zelf en sommige andere producten hebben het Demeter label, wat wil zeggen dat ze geteeld zijn op bio-dynamische wijze.

2. Inschrijving

2.1. Het proefabonnement

De abonnee start met een proefabonnement van 3 à 7 proefpakketten. De proefperiode vangt aan op een willekeurig moment en eindigt op het einde van de lopende of van de daaropvolgende maand. Bij registratie vóór woensdag start het proefabonnement de daarop volgende week. Bij registratie op of na woensdag start het proefabonnement de 2de week na aanvraag.

2.2. Voortzetting na het proefabonnement

Proefabonnementen worden automatisch stopgezet op het einde van de proefperiode. De Wassende Maan contacteert de proefabonnee tijdig met de vraag of hij wil overgaan tot een vast abonnement. Indien de proefabonnee daartoe wil overgaan, moet hij De Wassende Maan ervan verwittigen, ten laatste 9 dagen voor de eerstvolgende levering. De Wassende Maan bevestigt steeds het abonnement. Indien de proefabonnee geen bevestiging ontvangen heeft binnen de 5 werkdagen, neemt hij best contact op met De Wassende Maan.

3. Afhaling  

De abonnee kan zijn pakket afhalen in het afhaalpunt naar keuze tijdens de afhaaluren zoals die voorzien zijn. De abonnee verbindt zich ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is het aanspreekpunt enkel en alleen voor de praktische afspraken i.v.m. het afhaalpunt. Voor alle andere vragen kan de abonnee terecht bij De Wassende Maan.
Nieuwe abonnees (proefabonnees) melden zich bij hun eerste afhaling steeds aan bij de beheerder teneinde kennis te maken.

3.1. Afhaalpunten en afhaaluren

De Wassende Maan heeft een aantal afhaalpunten, die geconsulteerd kunnen worden op onze website. De afhaaldag en afhaaluren verschillen per afhaalpunt.
De abonnee verbindt zich ertoe het pakket af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren. Na de afhaaluren wordt het afhaalpunt gesloten en kan er alleen nog telefonisch contact worden opgenomen. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om de abonnees buiten de afhaaluren te bedienen. Indien de abonnee verhinderd is, verbindt hij zich ertoe om iemand te vragen zijn pakket af te halen. Indien dit niet mogelijk is, dan zal de abonnee contact nemen met de beheerder van het afhaalpunt vóór het sluitingsuur om te zien of er een mogelijkheid bestaat om het pakket op een ander moment af te halen. De abonnee mag de beheerder van het afhaalpunt enkel contacteren tussen 9u 's morgens en 20u 's avonds of per e-mail. Telefoonnummers en/of e-mailadressen zijn ter beschikking op onze website.
Indien de abonnee zijn pakket niet is komen afhalen en de beheerder van het afhaalpunt niet heeft verwittigd, dan mag de beheerder zelf beslissen wat hij met het niet afgehaalde pakket doet.

3.2. Afhaallijst

De Wassende Maan hangt wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een gedetailleerd overzicht van de geleverde pakketten. De abonnee vinkt bij afhaling zijn naam af op de afhaallijst. Indien de naam van de abonnee niet voorkomt op de afhaallijst, dan heeft hij geen recht op een pakket en kan hij contact opnemen met De Wassende Maan. Indien de abonnee zijn pakket niet in het afhaalpunt vindt, dan neemt hij geen ander soort pakket mee, maar kan hij contact opnemen met de beheerder van het afhaalpunt en met De Wassende Maan.

3.3. Leeggoed

De Wassende Maan levert de producten in plastieken bakken: kleine witte doorzichtige bakken voor de mini groentepakketten (M), kleine rode bakken voor de kleine groentepakketten (A), kleine blauwe bakken voor de gemengde pakketten (B) en grote blauwe bakken voor de grote groentepakketten (C). De abonnee brengt zelf een boodschappenmand mee om het pakket over te laden. De plastieken bakken van De Wassende Maan blijven in het afhaalpunt en worden per soort gestapeld.
De fruitpakketten (F), het extraatje (E), en het brood, worden geleverd in papieren zakken en de aardappelen (P) in netzakken. Deze mogen in hun verpakking meegenomen worden.
Hergebruik papieren zakken - We krijgen regelmatig de vraag of we de papieren zakken van het fruitpakket en het extraatje kunnen hergebruiken. Dat kan zeker! Abonnees die de zakken niet zelf hergebruiken, mogen die (gladgestreken) in de lege bakken in het afhaalpunt terugleggen. Onze chauffeur neemt deze zakken terug mee en wij gebruiken ze graag opnieuw.

4. Administratie

De abonnee kan alle vragen, klachten, wijzigingen of stopzettingen meedelen aan de klantenbeheerder van De Wassende Maan. De abonnee verwittigt De Wassende Maan van elke wijziging die van invloed is op het totale aantal te leveren pakketten. Hij doet dit minstens 9 dagen voor de voorziene leveringsdatum via e-mail, per brief, of telefonisch. De Wassende Maan bevestigt steeds de gevraagde wijziging. Indien de abonnee geen bevestiging ontvangen heeft binnen de 5 werkdagen, dan zal hij contact nemen met De Wassende Maan.

4.1. Annuleringen

De abonnee kan de leveringen van zijn pakket tijdelijk laten onderbreken door via e-mail, per brief of telefonisch te verwittigen, ten laatste 9 dagen voor de datum vanaf dewelke de onderbreking start. De Wassende Maan bevestigt steeds de gevraagde wijziging. Indien de abonnee geen bevestiging ontvangen heeft binnen de 5 werkdagen, dan zal hij contact nemen met De Wassende Maan.

4.1.1. Terugbetaling
Tijdig geannuleerde pakketten worden door De Wassende Maan terugbetaald op de eerste werkdag volgend op de maand waarin de annuleringen plaats vonden.
Indien de abonnee, om welke reden ook, onaangekondigd het pakket niet afhaalt of te laat verwittigt voor een onderbreking, dan heeft de abonnee geen recht op terugbetaling. De Wassende Maan vraagt haar abonnees om de leveringen zo weinig mogelijk te onderbreken en hun pakket door te geven aan familie of vrienden.

4.1.2. Schenking goed doel
I.p.v. te annuleren, kan de abonnee zijn pakket ook schenken aan een goed doel. De Wassende Maan maakt elk jaar een afspraak met een sociale organisatie waar groenten en fruit aan geschonken kunnen worden. De abonnee die er voor kiest om zijn pakket weg te schenken, neemt eveneens 9 dagen vooraf contact op met De Wassende Maan. Op het einde van elk jaar informeert De Wassende Maan haar abonnees over de gedane schenkingen.

4.2. Wijzigingen

De abonnee kan zijn abonnement steeds op het einde van de maand wijzigen door via e-mail, per brief, of telefonisch te verwittigen, ten laatste 9 dagen voor het einde van de maand. De Wassende Maan bevestigt steeds de gevraagde wijziging. Indien de abonnee geen bevestiging ontvangen heeft binnen de 5 werkdagen, dan zal hij contact nemen met De Wassende Maan.
De abonnee kan ook te allen tijde van afhaalpunt veranderen door via e-mail, per brief, of telefonisch te verwittigen. De Wassende Maan bevestigt steeds de gevraagde wijziging. Indien de abonnee geen bevestiging ontvangen heeft binnen de 5 werkdagen, dan zal hij contact nemen met De Wassende Maan.

4.3. Stopzetting van het abonnement

De abonnee kan zijn abonnement enkel stopzetten op het einde van elke maand. Daartoe verwittigt hij De Wassende Maan via e-mail, per brief, of telefonisch, ten laatste 9 dagen voor het einde van de maand. De Wassende Maan bevestigt steeds de stopzetting. Indien de abonnee geen bevestiging ontvangen heeft binnen de 5 werkdagen, dan zal hij contact nemen met De Wassende Maan. De stopzetting van de betalingsopdracht kan nooit beschouwd worden als stopzetting van het abonnement. De Wassende Maan wordt hiervan immers niet verwittigd.

4.4. Opmerkingen en klachten

De Wassende Maan biedt haar abonnees kwaliteitsproducten aan en verneemt het graag als producten ontbreken of niet aan de kwaliteitsnorm voldoen. De abonnee kan zijn opmerking of klacht formuleren via e-mail, per brief of telefoon. Naargelang de aard van de opmerking zal De Wassende Maan een zo goed mogelijke regeling treffen. Ontbrekende producten worden gecompenseerd of terugbetaald. De Wassende Maan kiest zelf welke oplossing ze daarvoor biedt.

5. Prijs en betaling

Een overzicht van de prijzen per pakket en per maand, vind je in onze prijstabel.

Elk pakket heeft een prijs per pakket en een maandbedrag. De pakketprijs is de prijs voor één levering.

De prijs van het proefabonnement wordt als volgt berekend: de pakketprijs X het aantal leveringen. De proefabonnee krijgt via e-mail een verzoek tot betaling van het verschuldigde bedrag. Wie niet beschikt over een e-mailadres krijgt een brief met overschrijvingsformulier. De proefabonnee verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van De Wassende Maan en dit vóór de 20ste van de maand.

De prijs van het vaste abonnement wordt betaald met vaste maandbedragen en wordt als volgt berekend: de pakketprijs X 52 (weken) : 12 (maanden) . Let op: De Wassende Maan levert 50 weken op een jaar en niet in de weken tussen kerst en nieuwjaar (week 1 en week 52). Ter compensatie voor die weken, ontvangt de klant een pakket van dubbele waarde in een andere week.

De abonnee betaalt het maandbedrag tussen de 1ste en de 7de van de maand waarin het abonnement loopt. De Wassende Maan geeft de abonnee een gestructureerde mededeling, die steeds bij de betaling moet vermeld worden. Een betaling zonder gestructureerde mededeling wordt niet geregistreerd.

Om de betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt De Wassende Maan aan de abonnee om een automatische betalingsopdracht (is niet gelijk aan domiciliëring) te geven aan de bank. Deze opdracht omvat: de maandelijkse betaling van het maandbedrag met een uitvoeringsdatum tussen de 1ste en de 7de van de maand, en de gestructureerde mededeling die nooit wijzigt. De abonnee beheert deze opdracht via online bankieren of via de gewone bankdiensten. Deze opdracht kan te allen tijde beëindigd worden door de abonnee. Het stopzetten van de automatische opdracht houdt geenszins de stopzetting in van het abonnement. Dit moet overeenkomstig de bepalingen in punt 4.3. steeds meegedeeld worden aan De Wassende Maan.

Bij wanbetaling heeft De Wassende Maan het recht het abonnement onmiddellijk stop te zetten.

TOP