Biodynamische landbouw

Groenten met karakter en een goed geweten.


De biodynamische landbouw beoogt een zo duurzaam mogelijke wijze om voedsel te produceren. Bodemvruchtbaarheid en natuurlijke groei - van plant, dier, mens en omgeving - staan er centraal. Het is zoeken naar een veerkrachtig landbouwsysteem dat binnen de grenzen van de aarde kan blijven duren.

Om een optimale bodemvruchtbaarheid en natuurlijke groei te garanderen steunt de biodynamische landbouw op drie pijlers:
 

 • De Bodem als levend organisme
 • 'Boeren' binnen de capaciteit van de Aarde
 • Sociale ontwikkeling van boer, bedrijf en consument

 


  De biodynamische landbouw vormt een belangrijke niche binnen de agro-ecologische landbouw. Ook hier zijn de kernwoorden 'ecologisch, fair, respectvol en rechtvaardig'. In België is de biodynamische landbouw niet zo gekend, België telt slechts vier biodynamische boerderijen. Onze buren zijn daarentegen heel erg vertrouwd met biodynamische landbouw: Nederland telt 122 biodynamische boerderijen, Frankrijk telt er 439 en in Duitsland zijn dat er maar liefst 1476!

   

  Meer dan 'Bio', ook nog eens 'Demeter'

  Biodynamische landbouw moet voldoen aan alle criteria om het biogarantielabel te behalen. Daarenboven moet een biodynamisch bedrijf voldoen aan heel wat bijkomende normen en richtlijnen om een bijkomend label - het Demeter label - te behalen.

  Demeter is de godin van de vruchtbaarheid. Het werd dan ook niet voor niets de naam van het label voor gecontroleerde-biodynamische teelt. Het Demeter label telt heel wat normen en richtlijnen die supplementair zijn aan de normen voor biogarantie. De normen worden - net zoals het geval is bij biogarantie - gecontroleerd door onafhankelijke en nationaal erkende controle-instanties, in België zijn dat Integra en Certisys. De richtlijnen worden jaarlijks geëvalueerd door middel van een collegiale toetsing.

  Deze normen en richtlijnen leggen het bedrijf criteria op omtrent

  • vruchtwisseling
  • kassenteelt
  • mestgebruik, hulpmeststoffen en compostering
  • veevoeder en dierenwelzijn
  • de herkomst van zaden en veevoeder
  • biodiversiteit en een verbod op GGO's
  • het gebruik van biodynamische preparaten
  • de milieulast van gebruikte materialen
  • natuurontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het bedrijf
  • het bedrijfskarakter

  Wil je precies weten wat deze normen en richtlijnen inhouden? Klik dan hier.
  Steiner, begin 20e eeuw

  1924. Rudolf Steiner is ongerust over een dalende vruchtbaarheid van zaden, een dalende levenskracht in gewassen, een afnemende gezondheid van dieren en de opkomst van kunstmest. Op basis hiervan werkte hij een holistische visie op de natuur en de boerderij uit, steunend op oude en nieuwe antroposofische principes. Hierin is landbouw nauw verbonden met bodemvruchtbaarheid, de kwaliteit van het water, biodiversiteit en klimaat. Een boerderij is er geen lineair producerend statisch iets, wel een circulair, dynamisch, zoveel mogelijk zelfvoorzienend geheel. Vanuit deze vaststellingen en ideeën evolueerde de biodynamische landbouw.