vzw De Wassende Maan

De vzw is verantwoordelijk voor de aankoop en het beheer van de gronden van De Wassende Maan.

Waarom een vzw?

In 1999 wou De Wassende Maan een stuk grond dat bij het bedrijf lag, aankopen. Het stuk grond was eigendom van vzw Aardig, en de statuten van deze vzw bepaalden dat de grond enkel aan een andere vzw mocht verkocht worden. Een aantal sympathisanten hebben een vzw opgericht met… dezelfde naam als de CVBA. VZW De Wassende Maan was geboren.

Het is geen commercieel bedrijf maar een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging heeft de 1,6 hectare landbouwgrond aangekocht en verpacht die aan de coöperatieve vennootschap. In de statutaire bepalingen wordt de teeltgrond exclusief voorbehouden voor biologische of biodynamische landbouw.

Om die grond te kunnen aankopen heeft de vzw een beroep gedaan op leningen van particulieren (via zogenaamde leenkringen) en van banken. Intussen zijn alle leningen terugbetaald en spitst de vzw haar activiteiten toe op het zoeken naar extra grond ten behoeve van landbouwbedrijven die biologisch of biodynamisch telen.

Op die manier kan grond gevrijwaard worden van speculatieve marktmechanismen en kan deze ‘vrijgekocht’ worden voor onze voedselproductie. Bij erfopvolging bestaat ook het risico dat grond van kwaliteit en bestemming verandert. Daarom willen wij de grond voor voedselproductie uit de persoonlijke erfopvolging halen. Alleen onder deze voorwaarden is grond blijvend beschikbaar voor de biolandbouw.

In artikel 3 van onze statuten hebben we het zó verwoord:
‘De vereniging heeft tot doel de biologische en biologisch-dynamische land-, tuin- en bosbouw te ontwikkelen en aanverwante culturele activiteiten mogelijk te maken. Zij streeft er naar landbouwgronden te beschermen en te vrijwaren, blijvend te laten verbouwen volgens de biologische en bij voorkeur biologisch-dynamische landbouwmethode. Daartoe zal de vereniging gronden, gebouwen, machines, materiaal en materieel verwerven en beheren. De voor biologische en biologisch-dynamische land-, tuin- en bosbouw geschikte gronden en gebouwen worden niet verkocht en zijn blijvend ter beschikking gesteld aan de biologische en biologisch-dynamische landbouw.’

De leden op 30/05/2018:
Bart Steyaert
Nadine Dieleman
Jan Dewaele
Alex Maryns

Contact
Nummer in het register der rechtspersonen 0467.592.656

Bart Steyaert
bart.steyaert@base.be

Alex Maryns
alexmaryns@telenet.be

09 386 82 14